Categories
new thetastefood

วิธีการให้อาหารสายยางทาง จมูก Nasogastic tube และการให้อาหารทางสายที่ใส่ผ่านหน้าท้อง

วิธีการให้อาหารสายยางทาง จมูก Nasogastic tube และการให้อาหารทางสายที่ใส่ผ่านหน้าท้อง การให้อาหารทางสายยาง หมายถึง การให้อาหารเหลวผ่านทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง เพื่อให้ได้รับอาหาร น้ำ และ ยา เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย